top of page

Условия за ползване

1. Общи условия за ползване

 Тези Общи условия (наричани по-долу „Условия на ползване“) важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазин www.innovative3dprint.com с Иновейтив Про Инженеринг ЕООД, обл. Пловдив, и клиенти, които са потребители.

 Потребител е всяко физическо и/или юридическо лице, което сключва сделка с цел, която не е нито търговска, нито може да бъде причислена към негова свободна професия.

 Клиентът приема тези условия и се съгласява с тях, веднага щом направи поръчка.

 Включването на общи условия или условия по договора на клиента, които се различават от тези общи условия, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от Иновейтив Про Инженеринг ЕООД.

2. Сключване на договор

 Презентацията на продукти на уебсайта не представлява оферта в юридическия смисъл. Това е покана към клиента сам да направи оферта. Офертата в правния смисъл се прави от клиента с извършването на поръчка.   Потвърждението за получаването на поръчката се извършва заедно с приемането на поръчката веднага след изпращането, чрез автоматизиран имейл. С този имейл за потвърждение е сключен договорът за продажба.

  • Процес на поръчка

 В общия преглед на асортимента на онлайн магазина www.innovative3dprint.com клиентът може да избере желания продукт или продукти, като кликне върху бутона „Купи“. Избраните стоките се съхраняват временно в кошницата по време на посещението на клиента на сайта www.innovative3dprint.com. С натискането на бутона до изброените в кошницата за пазаруване стоки, се минава към процеса на поръчка. На следващата страница клиентът бива подканен да влезе в акаунта си за онлайн магазина, ако вече има профил, или да се регистрира като нов потребител. След това клиентът избира желаното от него място за доставка и желания начин на плащане, и въвежда необходимите за извършване на плащането данни. Преди подаване на поръчката, данните на поръчката биват обобщени в „Преглед на поръчката“. Клиентът може да провери отново информацията си в прегледа на поръчката и да я коригира, ако е необходимо, преди да завърши своята поръчка, като кликне върху бутона „Изпращане и Плащане“ и да я изпрати на Иновейтив Про Инженеринг ЕООД. Чрез кликване върху бутона „Изпращане и Плащане“, клиентът прави обвързваща оферта за покупка на избраните от него стоки.

  • Потвърждение за поръчка

 След получаване на поръчката Иновейтив Про Инженеринг ЕООД изпраща уведомителен имейл до посочения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката и се възпроизвежда съдържанието ѝ (наричано по-нататък „Потвърждение на поръчката“). Ако Иновейтив Про Инженеринг ЕООД отхвърли сключването на договор, това ще бъде съобщено на клиента.

  • Съхранение на текста на договора

 Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена от клиента за изпращането на поръчка, се съхранява от Иновейтив Про Инженеринг ЕООД и може да се види от клиента в менюто „Моят акаунт“ при „Моите поръчки“.   Отделно от това, Иновейтив Про Инженеринг ЕООД изпраща потвърждение на поръчката и тези условия на посочения от клиента имейл адрес.

3. Право на отказ

 Съгласно общите условия на интернет платформата www.innovative3dprint.com за електронна търговия и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили поръчката си.

 Връщането на отказани продукти е за сметка на Клиента.

 Ако се откажете от поръчката, ние ще ви изплатим дължимата сума не по-късно от 14 дни от датата, на която сме получили върнатите продукт/и.

 Изплащането се осъществява по същият метод, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас.

 Не се начисляват такси за извършване на плащане при упражнено право на отказ.

 Изплащането на дължимите суми се извършва при предоставени коректни данни за банкова сметка име на банка, титуляр на сметка, IBAN и BIC, по реда описан в чл. 54 и следващите от ЗЗП. и ако върнатия продукт отговаря на условията за отказ. Пратки с продукти, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка.

 Ако върнатите продукти не отговарят на условията и ние констатираме, че са ползвани, с нарушена цялост или без оригиналната опаковка, ще бъдат преоценявани, като разликата ще бъде изплатена на клиента.

Иновейтив Про Инженеринг ЕООД си запазва правото да не изплаща върнати продукти, при упражнено право на отказ, ако са увредени и не могат да бъдат използвани или предлагани отново. В такива случаи ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.

 Правото на отказ не се прилага при поръчки за доставка на продукти, които са изработени по индивидуални изисквания на клиента, съобразени и пригодени с личните му нужди.

 За да получите формуляр за връщане се свържете с нас.

 

4. Право на замяна  

 Клиентът има право в рамките на 30 дни от датата на получаване на продукта да го замени с друг.  За целта е задължен да уведоми Иновейтив Про Инженеринг ЕООД, за това си намерение, като попълни и изпрати формуляр за връщане и замяна. Във формуляра, клиентът следва да посочи продукта, който връща и продукта, с който иска да го замени.

Иновейтив Про Инженеринг ЕООД не осъществява замяна без получаване на коректно попълнен формуляр и докато не получи продукта, който следва да бъде заменен.

 Ако замяната не може да бъде осъществена, Иновейтив Про Инженеринг ЕООД се задължава да информира клиента за това.

 Продуктите, които връщате, упражнявайки правото си на замяна, следва да бъдат в оригиналната си опаковка, да не са с нарушена цялост или използвани.

За да получите формуляр за замяна се свържете с нас.

5. Цени

 Всички цени са крайни цени; те включват разходите за опаковане и включват законния данък върху добавената стойност (ДДС).

6. Разходи за доставка

 Към посочените цени се начисляват и разходи за доставка. Подробности относно размера на разходите за доставка ще намерите при офертите. В разходите за доставка е включен съответният данък добавена стойност.

7. Условия за доставка

 Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес, или до офис на куриерска фирма.

 Срокът на доставка започва да тече след постъпване на поръчка от клиент и след заплащането на стойността на поръчката.

 В случай на повреда на продуктите по време на транспортирането клиентът трябва незабавно да уведоми транспортната фирма за щетите и да претендира обезщетение за тях.

Иновейтив Про Инженеринг ЕООД не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от Иновейтив Про Инженеринг ЕООД, същата има право да оттегли договора изцяло. Иновейтив Про Инженеринг ЕООД се задължава да информира незабавно клиента за тези обстоятелства. В тези случаи се изключват каквито и да било искове за обезщетение. При наличие на ограничения за доставката клиентът се информира преди стартиране на процеса на поръчка.

 Покупната цена е дължима предварително по банков път. Всички постъпили поръчки се обработват след издаване на фактура от Иновейтив Про Инженеринг ЕООД и постъпило плащане по банков път от краен потребител.

8. Условия за плащане​

 При предварително заплащане клиентът превежда сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на Иновейтив Про Инженеринг ЕООД, (банковите данни могат да бъде намерени в секцията „Данни“ на страницата). Изпращането на стоката се извършва само след постъпване на плащането.

 Ако клиента не преведе сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на Иновейтив Про Инженеринг ЕООД, договора се счита за невалиден.

9. Гаранции

 Ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.

 Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за ремонтиране.

 Скъсеният срок на давност не важи при щети, дължащи се на нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на Иновейтив Про Инженеринг ЕООД или на умишлено или грубо нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на законен представител или упълномощено лице на Иновейтив Про Инженеринг ЕООД. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение за щети, дължащи се на небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

 Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим да информирате незабавно доставчика за подобни щети и да се свържете възможно най-бързо с нас. Пропускането на подаване на рекламация или незабавно свързване с нас не води до последствие по отношение на законовите гаранционни претенции и служи единствено за това, да подпомогнат доставчика на услугата да предяви своите искове към натоварената с доставката на стоката компания, по-точно да предяви застраховката.

10. Изключване от отговорност

 Искове за обезщетения на клиента спрямо Иновейтив Про Инженеринг ЕООД са изключени, ако Иновейтив Про Инженеринг ЕООД или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

 Това не засяга отговорността за вреди, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, поради небрежност или умишлено нарушение на съществени договорни задължения или, ако по Закона за отговорност за продукти или при задължения при сключването на договора нарушения или други нарушения на задълженията или претенции за обезщетение за материални щети. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

11. Искане за прихващане, право на задържане

 Клиентът няма право да иска прихващане за нашите претенции, освен ако насрещните искове на клиента са законно установени или неоспорими. Клиентът също няма право да иска компенсация, ако прояви претенции или насрещни претенции по същия договор за продажба.

 Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за продажба.

12. Декларация за поверителност

 Разпоредбите за защита на данните са включени в Политика за поверителност.

13. Промени на Общите условия / право на промяна

 Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения за еквивалентността или да се нагодят към променени правни или технически общи условия. Ще уведомим клиента за промяната, като уведомим за съдържанието на променените правила на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяна на приобщаването в договорните отношения.

14. Разделност на клаузите​

 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

15. Приложимо право към договора

 За договорните отношения се прилага предвиденото Българско Законодателство.

bottom of page